Jurnal Times
Vol 12 No 2 (2023)

Jurnal Times
Vol 12 No 1 (2023)

Jurnal Times
Vol 11 No 2 (2022)

Jurnal TIMES
Vol 11 No 1 (2022)

Jurnal TIMES
Vol 10 No 2 (2021)

Jurnal TIMES
Vol 10 No 1 (2021)

Jurnal TIMES
Vol 9 No 2 (2020)

JURNAL TIMES
Vol 9 No 1 (2020)

JURNAL TIMES
Vol 8 No 2 (2019)

JURNAL TIMES
Vol 8 No 1 (2019)

JURNAL TIMES
Vol 7 No 1 (2018)

JURNAL TIMES
Vol 6 No 2 (2017)

Jurnal TIMES
Vol 6 No 1 (2017)

JURNAL TIMES
Vol 5 No 2 (2016)

JURNAL TIMES
Vol 5 No 1 (2016)

JURNAL TIMES
Vol 4 No 2 (2015)

JURNAL TIMES
Vol 4 No 1 (2015)

Ilmu Komputer
Vol 2 No 2 (2013)